O Projekte


Projekt „Živá lúka“ si dáva za cieľ monitorovať straty voľne žijúcej zveri, najmä mláďat srnčej zveri, zajacov a bažantej zveri počas jarných mesiacov apríl – jún, kedy prebiehajú kosenia lúk, trvalých trávnatých porastov (TTP) a porastov lucerny a ďateliny a nastaviť účinné medzirezortné komunikačné kanály, aplikovať praktické opatrenia a vytvoriť mechanizmy na ochranu a predchádzanie týmto stratám.


Viac informácií :

Projekt Živá Lúka
Legislatíva


Zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.72/2012 Z.z. a zákona č.115/2013 Z.z., Čl.1, par.25 Povinnosti užívateľa poľ. pozemku:

Užívateľ poľovného pozemku je povinný...

a.) dbať pri obhospodarovaní poľovných pozemkov, ich ohradzovaní pri pastve, aby zver, ako aj ostatné živočíchy neboli zraňované alebo usmrcované a aby neboli poškodzované ich biotopy,
b.) oznámiť užívateľovi poľovného revíru aspoň tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenia krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver,…
c.) používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju.

Kontakty


OZ ZELEŇ, Tel.: 0903145369, E-mail: ozzelen (at) gmail.com, www.ozzelen.sk

Slovenská poľovnícka komora (SPK) , E-mail: priroda (at) polovnictvo.sk, www.polovnickakomora.sk